Często Zadawane Pytania


Przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych to w większości przypadków poważna decyzja. Dlatego też istotnym jest być dobrze przygotowanym podczas zgłaszania się do Programu Loterii Wizowej w Stanach Zjednoczonych. Poniżej przedstawiamy listę najczęstszych pytań, jakie otrzymujemy od ubiegających się z całego świata. Jeśli jednak nie znajdziesz swojego pytania poniżej, dysponujemy obszerną bazą wiedzy, w której możesz szukać i znaleźć wszelkie odpowiedzi na temat Programu Zielonej Karty. Jeśli nie możesz znaleźć swojej odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu z naszą obsługą bezpośrednio poprzez przesłanie zgłoszenia. Nasz zespół imigracyjny służy wsparciem 365 dni w roku, a na większość zgłoszeń odpowiadamy w ciągu kilku godzin. Jesteśmy tu po to, by Ci pomóc spełnić marzenia i wyjechać do Stanów Zjednoczonych.

Co to jest Zielona Karta?

Green Card to karta stałego pobytu w USA, uprawniająca do przebywania i podjęcia pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Osoba posiadająca Green Card otrzymuje pomoc i opiekę medyczną, oświatową oraz szereg innych świadczeń. Otrzymanie Green Card uprawnia w późniejszym czasie do ubiegania się o obywatelstwo amerykańskie. Green Card nie zmienia jednak bieżącego statusu obywatelstwa. Jeśli się pospieszysz, Ty i Twoja rodzina możecie być szczęśliwymi zdobywcami tej karty!

Kto ma prawo wziąć udział w Loterii?

Aby wziąć udział, kandydat musi pochodzić z kraju dopuszczonego do loterii (patrz poniżej) i POWINIEN MIEĆ wykształcenie średnie lub równorzędne ze średnim. ZASTĘPCZO dopuszczalne jest wykazanie się w ostatnich pięciu latach co najmniej dwuletnim okresem zatrudnienia w zawodzie wymagającym co najmniej dwuletniego szkolenia bądź doświadczenia zawodowego (wymagania – patrz poniżej).

Niespełnienie tych wymagań wyklucza z uczestnictwa w Loterii wizowej.

Prawo do uczestnictwa nie jest zależne od miejsca zamieszkania. Nie wymaga się znajomości języka angielskiego ani posiadania osób spokrewnionych w Stanach Zjednoczonych.

Jakie są wymagania dotyczące wykształcenia i stażu pracy?

Zgodnie z przepisami wymaga się co najmniej średniego wykształcenia lub w ciągu ostatnich pięciu lat, dwuletniego okresu zatrudnienia w zawodzie wymagającym nie mniej niż dwuletniego szkolenia bądź doświadczenia zawodowego."Poprzez wykształcenie średnie lub równorzędne ze średnim " rozumie się pozytywne ukończenie dwunastoletniego toku nauki w szkole podstawowej i średniej na terenie Stanów Zjednoczonych lub równoważnego toku nauki w innym państwie. Dokumenty potwierdzające wykształcenie bądź staż pracyNIE należy dołączyć do formularza wniosku. Będą one potrzebne podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracownikiem konsularnym.

Czy w razie niepowodzenia konieczne jest złożenie kolejnego wniosku, aby ponownie wziąć udział w Loterii?

Zgodnie z przepisami przewiduje się konieczność składania odrębnych wniosków w kolejnych edycjach Loterii wizowej. Fakt wcześniejszego uczestnictwa nie wpływa na prawdopodobieństwo wygranej w przyszłych Loteriach. Każda osoba chcąca wziąć ponownie udział w Loterii musi złożyć nowy wniosek.

Co rozumie się pod terminem"native"? Czy istnieją podstawy do zakwalifikowania osoby pochodzącej z kraju nieuprawnionego do uczestnictwa w Loterii?

"Native" zwyczajowo oznacza osobę urodzoną w danym kraju, niezależnie od bieżącego miejsca pobytu czy aktualnego obywatelstwa. Zgodnie z paragrafem 202 pkt. b Ustawy o imigracji i obywatelstwie (Immigration and Nationality Act), jeśli ubiegająca się o wizę osoba urodziła się w kraju nieuprawnionym do uczestnictwa, a jej współmałżonek pochodzi z państwa dopuszczonego do Loterii, to osoba taka ma prawo przypisać sobie pochodzenie małżonka. Przykładowo, osoba urodzona w Wielkiej Brytanii ma prawo złożyć wniosek, jeśli jej współmałżonek urodził się w kraju uprawnionym do udziału w Loterii. Podobnie, jeśli żadne z rodziców osoby urodzonej w nieuprawnionym kraju nie pochodziło z kraju nieuprawnionego, wówczas taka osoba ma prawo przypisać sobie pochodzenie jednego z rodziców. Przykładowo, jeśli jedno z rodziców urodziło się we Francji, a drugie w Niemczech, podczas gdy osoba ubiegająca w Kanadzie i nie uzyskała statusu rezydenta, wtedy taka osoba może powołać się na pochodzenie kraju jednego z rodziców.

Dlaczego niektóre kraje nie mogą uczestniczyć w programie "Wizy dla imigrantów różnych narodowości"(DV) ?

Program "Wizy dla imigrantów różnych narodowości"(DV) stworzono celem ułatwienia możliwości imigracji osobom pochodzącym z krajów nie stanowiących głównego źródła imigracji do Stanów Zjednoczonych. Prawo przewiduje zakaz przydzielania wiz (DV) osobom pochodzącym z krajów"wysokiego ryzyka" imigracyjnego, czyli takich, z których imigracja w ciągu ostatnich pięciu lat przekroczyła 55 000 osób. Lista państw nie zakwalifikowanych do udziału podlega zmianie co rok.

Czy każdy z uczestników może wysłać tylko jeden wniosek?

Tak. Prawo zezwala na złożenie tylko JEDNEGO wniosku PRZEZ LUB W IMIENIU jednej osoby podczas okresu danego okresu rejestracyjnego. B> ZGŁOSZENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WNIOSKU SPOWODUJE DYSKWALIFIKACJĘ UBIEGAJĄCEJ SIĘ OSOBY. Jeśli złożono więcej niż jeden wniosek, uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w okresie rejestracyjnym lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnictwo w jednej bądź kilku dotychczasowych edycjach nie ma wpływu na prawo do udziału w kolejnej edycji Loterii DV.

Czy każde z małżonków może osobno przystąpić do Loterii?

Tak. Jeśli mają być rozpatrywani osobno, oboje mogą złożyć osobne wnioski. W przypadku uzyskania Green Card przez jedno z małżonków drugie otrzymuje ją automatycznie. To samo dotyczy ich dzieci, do 21 roku życia i będących w stanie wolnym. Dzieci do 21 roku życia stanu wolnego mogą zostać umieszczone na wnioskach obojga rodziców. Dzieci, które przekroczyły 21 lat muszą złożyć osobne wnioski. Złożenie osobnych wniosków dla obojga małżonków podwaja szanse uzyskania Green Card.

Czy istnieje dolna granica wieku uczestnictwa w Loterii?

Nie ma dolnej granicy wieku uczestnictwa w Loterii, niemniej jednak warunek średniego wykształcenia lub stażu pracy uczestnika wyklucza większość osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

Jak funkcjonuje Loteria wizowa?

W biurze National Visa Center wszystkie zgłoszenia dzielone są na sześć grup według regionów geograficznych, a następnie osobno zliczane. Po wygaśnięciu okresu zgłoszeniowego komputer losowo wybiera spośród wszystkich zgłoszeń z danego regionu wnioski do dalszego rozpatrzenia. Kolejność rozpatrywania wniosków w każdym regionie jest zgodna z kolejnością losowania. Po zarejestrowaniu wylosowanego wniosku uczestnik niezwłocznie otrzymuje listowne powiadomienie z National Visa Center oraz dalsze instrukcje. UWAGA: Wnioski nie zawierające wszystkich wymaganych informacji zostaną odrzucone. Podobnie, wnioski przesłane przed lub po terminie zostaną zdyskwalifikowane.

May persons who are in the U.S. apply?

Yes, an applicant may be in the U.S. or in another country, and the application may be mailed in the U.S. or abroad.

Skąd będę wiedzieć, czy wygrałem/am?

Uczestnicy zostaną wybrani losowo przez komputer spośród zakwalifikowanych zgłoszeń.Tylko zwycięzcy otrzymają listowne powiadomienie na adres znajdujący się na wniosku. Powiadomienia wraz z instrukcjami zostaną wysłane między kwietniem a lipcem. Nie wylosowane osoby NIE otrzymają powiadomień. Amerykańskie ambasady i konsulaty nie będą rozsyłać list zwycięzców. Każdy kto NIE otrzyma powiadomienia może być pewien, że jego wniosek nie został wylosowany.

Ilu uczestników może zostać zarejestrowanych?

W sumie jest 55 000 wiz DV, ale rejestracji podlegać będzie więcej osób. Ogółem około 90 000 osób, zarówno uczestników bezpośrednich, jak i ich małżonków oraz dzieci. Prawdopodobnie nie wszystkie z 55 000 zarejestrowanych osób przystąpią do dalszego postępowania wizowego. Czy osoby przebywające na terenie Stanów Zjednoczonych mogą wziąć udział w Loterii? Tak. Uczestnik może przebywać w Stanach Zjednoczonych lub w innym kraju, zatem zgłoszenie może zostać wysłane zarówno ze USA, jak i spoza USA. Tak. Uczestnik może przebywać w Stanach Zjednoczonych lub w innym kraju, zatem zgłoszenie może zostać wysłane zarówno ze USA, jak i spoza USA.

Czy osoba już zarejestrowana może przystąpić do Loterii w innej kategorii?

Tak. Taka osoba może wziąć udział w Loterii.

Jaki jest koszt przystąpienia do Loterii?

Opłata manipulacyjna za jedno zgłoszenie wynosi $80.00 lub $120.00 dla małżeństwa składającego dwa osobne wnioski (po jednym dla każdego współmałżonka).

Co zawiera w sobie pakiet Free Transport?

Jeśli zamówisz Tę usługę w biurze US Green Card Office Ltd., w przypadku wygrania Loterii wszystkie koszty przeprowadzki podlegać będą zwrotowi. Usługa zawiera w sobie transport wszystkich członków rodziny oraz zwierząt (jeśli ich posiadanie jest dozwolone w USA), jak również mebli. Nie przewiduje się jednak transportu samochodów.