Sıkça Sorulan Sorular


Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmak, çoğu için büyük bir karardır. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Çeşitlilik Vize Programına başvurduğunuzda iyi hazırlanmanız çok önemlidir. Dünyanın her yerinden başvuru sahiplerimizden aldığımız en yaygın soruların bir listesini aşağıda hazırladık.

Yeþil Kart nedir?

Yeþil Kart, ABD için bir Sürekli Oturma Vizesi’dir. Yeþil Kart, size Amerika Birleþik Devletleri’nde sürekli çalýþmak ve oturmanýz için gerekli yasal haklarý saðlar. Yeþil Kart sahipleri; saðlýk, eðitim ve baþka konularda çeþitli avantajlar elde ederler. Yeþil Kart kazanýrsanýz, daha sonra ABD Vatandaþlýðý için baþvuruda bulunabilirsiniz. Yeþil Kart þimdiki vatandaþlýk durumunuz etkilemez. Hemen harekete geçerseniz siz ve aileniz de þansýlar arasýnda olabilirsiniz! Þimdi Baþvurun!

Çekiliþe kimler katýlabilir?

Katýlabilmek için baþvuru sahibinin kabul edilebilir bir ülkenin yerlisi olmasý ve lise veya dengi eðitim YA DA son beþ yýl içinde en az iki yýl eðitim veya deneyim gerektiren bir meslekte en az iki yýl iþ deneyimi olmasý GEREKÝR.

Bu koþullarý karþýlamayan kiþiler Vize Çekiliþi Programýna baþvuruda BULUNMAMALIDIR.

Nerede yaþýyor olursanýz olun baþvurabilirsiniz. Ýngilizce bilmeniz gerekmez. ABD’de akrabalarýnýzýn olmasý gerekmez.

Saðlanmasý gereken eðitim veya iþ deneyimi koþullarý nelerdir?

Kanunlara göre, her baþvuru sahibinin, en az lise veya dengi eðitim almýþ olmasý veya son beþ yýl içinde en az iki yýl eðitim gerektiren bir meslekte iki yýl deneyimi olmasý gerekmektedir. "Lise veya dengi eðitim", oniki yýllýk ilk ve orta öðrenimin Amerika Birleþik Devletleri’nde veya Amerika Birleþik Devletleri’ndeki lise eðitimine benzer örgün ilk ve orta öðretim sistemi olan bir ülkede baþarýyla tamamlanmýþ olmasý anlamýna gelir. Eðitim veya iþ deneyimiyle ilgili belgeler çekiliþ baþvurusuyla VERÝLMEMELÝ ama göçmen vizesi mülakatý sýrasýnda konsolosluk memuruna ibraz edilmelidir.

Baþvurum için bir alýndý teyidi alacak mýyým?

Çevrimiçi baþvuru formunda geçerli bir e-posta adresi belirtilmiþse, her baþvuru sahibine yaptýðý baþvuru için bir teyit e-postasý gönderilecektir. Bu e-postada ayrýca müþteri numaranýz da belirtilecektir. Ayrýca, baþvurunuz US Green card Office Ltd. tarafýndan onaylandýðýnda da bir teyit iletisi gönderilecektir. Baþvurunuzun durumunu izleyebilmeniz ve bildirim adresi vb. bilgilerde deðiþiklik yapabilmeniz için veritabanýmýza 24 saat boyunca çevrimiçi eriþiminiz olacaktýr. Seçilmeniz durumunda, bildirimde gecikme olmamasý için lütfen adres ve benzeri bilgilerinizi güncel tutun.

Çekiliþ niye yapýlýyor?

Yeþil Kart Çekiliþi, ABD nüfusunun çeþitliliðini artýrmak amacýyla yapýlmaktadýr. Geçmiþte ABD’ye göç oraný düþük olan ülkelerin yerlilerinin katýlmasý teþvik edilmektedir.

Çekiliþe katýlabilmek için her yýl yeniden mi baþvurmam gerekiyor?

Yasalara göre her yýlýn vize çekiliþi için ayrý baþvuru yapýlmasý gerekir. Geçmiþte Vize Çekiliþleri için kaydolmuþ bir kiþinin sonraki Vize Çekiliþinde hakký yoktur. Bir sonraki Çekiliþe katýlmak isteyen herkes, yeni bir baþvuru yapmak zorundadýr.

Bir ülkenin "yerlisi" olma durumu nasýl tanýmlanýr? Kabul edilen ülkelerden birinde doðmuþ olmayan kiþilerin kabul edilebileceði esaslar var mýdýr?

Normal olarak, bir ülkenin “yerlisi”, söz konusu kiþinin yaþamakta olduðu ülke veya vatandaþlýðýndan baðýmsýz olarak o ülkede doðmuþ olan kiþi demektir. Göçmenlik ve Vatandaþlýk Kanunu’nun Bölüm 202(b)’sine göre, eþinin kabul edilen bir ülkede doðmuþ olmasý durumunda, kabul edilmeyen bir ülkede doðmuþ olan bir kiþi, kendi doðduðu ülke yerine eþinin doðduðu ülkeye göre baþvuruda bulunabilir. Örneðin, Ýngiltere gibi kabul edilmeyen bir ülkede doðmuþ bir kiþinin eþi kabul edilen bir ülkede doðmuþsa, bu kiþi baþvuru yapabilir. Ayrýca, kabul edilmeyen bir ülkede doðmuþ olan bir kiþinin ebeveynlerinden hiçbiri o ülkede doðmamýþsa veya doðum sýrasýnda o ülkede yaþamýyorsa, bu kiþi ebeveynlerinden birinin doðduðu ülkeye göre baþvuruda bulunabilir. Örneðin, ebeveynlerinizden biri Fransa, diðeri de Almanya’da doðmuþ, siz de onlarýn Kanada’yý bir ziyareti sýrasýnda Kanada’da doðmuþsanýz, ebeveynleriniz Kanada’da oturum izni almamýþlarsa, baþvuru ülkesi olarak Fransa veya Almanya’yý kullanabilirsiniz.

Neden bazý ülkeler çeþitlilik programý için kabul edilmemektedir?

Çeþitlilik vizeleri, ABD’ye göçün ana kaynaðý olan ülkeler dýþýndaki ülkelerde yaþayan kiþilere bir göçmenlik olanaðý saðlamak amacýný taþýr. Kanuna göre, “kabul oraný yüksek” ülkelerden, yani önceki beþ yýl boyunca Aile ve Ýþ vize kategorilerinde 55.000 göçmenin olduðu ülkelere çeþitlilik vizesi verilememektedir. Kabul edilmeyen ülkelerin listesi her yýl deðiþir.

Her baþvuru sahibi sadece tek baþvuru mu yapabilir?

Evet, kanunlara göre her kayýt süresi boyunca bir kiþi TARAFINDAN VEYA ONUN ÝÇÝN sadece TEK baþvuru yapýlabilir; BÝRDEN FAZLA BAÞVURU YAPILMASI, SÖZ KONUSU KÝÞÝYÝ ÇEKÝLÝÞTEN DÝSKALÝFÝYE EDER. Birden fazla baþvuru yapýldýðý tespit edilecek olursa baþvuru sahibi, kayýt sýrasýnda veya vize mülakatý sýrasýnda diskalifiye edilebilir. Daha önceki bir veya daha fazla DV çekiliþine katýlmýþ olmak bir sonraki DV çekiliþine katýlmayý engellemez.

Çekiliþe katýlma yaþý için bir alt sýnýr var mý?

Vize çekiliþine katýlmak için bir alt sýnýr yoktur. Ancak, vize verilme iþlemi sýrasýnda asýl baþvuru sahiplerinin lise mezunu olmasý veya iþ deneyimi olmasý koþulu, 18’in altýnda olan pek çok kiþinin kabul edilmesine engel olacaktýr.

Yeþil Kart Çekiliþi çalýþma sistemi nedir?

Ulusal Vize Merkezi’nde yapýlan tüm baþvurular altý coðrafi bölgeye ayrýlacak ve her birine numara verilecektir. Baþvuru süresi sona erdikten sonra, her coðrafi bölgeden gelen baþvurulardan bilgisayarla rasgele seçim yapýlacaktýr. Her bölgeden, rasgele seçilen ilk baþvuru kaydedilen ilk baþvuru, seçilen ikinci baþvuru kaydedilen ikinci baþvuru olacak ve bu þekilde devam edecektir. Bir baþvuru kaydedildiðinde, US Green card Office Ltd., baþvuru sahibine hemen, gerekli vize baþvuru talimatlarýný da saðlayan bir bildirim yazýsý gönderecektir.

Kazandýðýmý nasýl bileceðim?

Baþvuru sahipleri, uygun vasýflara sahip tüm katýlýmcýlar arasýndan bilgisayarla rasgele seçilecektir. Sadece kazananlara baþvuru sýrasýnda bildirilen e-posta, telefon veya postayla bildirimde bulunulacaktýr. Kazananlara, bildirimlerle birlikte, göçmen vizesi baþvurusu talimatlarý gönderilecektir. Seçilmeyen kiþilere bildirim YAPILMAYACAKTIR. Seçilen baþvuru sahiplerinin listesini ABD Büyükelçilikleri, Konsolosluklarý veya US Green Card Office Ltd.’den öðrenmek mümkün deðildir. Adresine mektup GÝTMEYEN kiþiler seçilmediklerini anlayacaklardýr.

Baþvuru sahiplerinden kaçý kaydedilecektir?

55.000 DV vizesi olsa da bundan daha yüksek bir sayýda kiþi kaydedilecektir. Asýl baþvuru sahipleri, eþleri ve çocuklarý olmak üzere toplam yaklaþýk 90.000 kiþi kaydedilecektir. Bunun nedeni, kaydedilen ilk 55.000 kiþiden bazýlarýnýn vize iþlemlerini tamamlamayacak olmasýdýr.

ABD’deki kiþiler de baþvurabilir mi?

Evet, baþvuru sahibi ABD’de veya baþka bir ülkede olabilir ve baþvuru ABD’den ya da yurtdýþýndan gönderilebilir.

Kazanma þansým nedir?

Kazanma þansýný þimdiden bilmek mümkün deðildir. Yapýlan baþvuru sayýsýna baðlýdýr.

Cekiliþe katýlma ücreti nedir?

Baþvuru iþlemi ücretimiz tek baþvuru için sadece $80.00 ve iki ayrý baþvuru (karý koca için ayrý ayrý) yapan evli bir çift için sadece $120.00. Þimdi Baþvurun!