جرين كارد , قرعة الجرين كارد، الجرين كارد الأمريكية، قرعة الفيزا الأمريكية ، مكتب الجرين كارد

GREEN CARD LOTTERY INTRODUCTION 2018 (DV-2020)

كشور شما داراي شرايط شركت در قرعه كشي ?رين كارد ميباشد و به شما اين فرصت را ميدهد تا در آن شركت كنيد. ?رين كارد به شما اجازه ميدهد تا در ايالات متحده بمانيد و بطور قانوني كار كنيد. ا?ر يك برنده خوش .شانس باشيد تنهابراي شما ?رين كارد صادر نميشود بلكه براي همسر و فرزندانتان نيز صادر خواهد شد

اين قرعه كشي بطور رسمي قرعه كشي رواديد مهاجرت ?وناكون ( بطور عادي معروف به لاتاري ?رين كارد ) ناميده ميشود. هر ساله 50000 ?رين كارد براي مردم تمام جهان صادر ميشود. هدف اين قرعه كشي صدور ?رين كارد براي افرادي است كه در كشورهايي بدتيا آمده اند كه بطور تاريخي داراي سطح ?ائيني از مهاجرت به .ايالات متحده بوده اند

.قرعه كشي به روش لاتاري كام?يوتري شانسي انجام مي?يرد

قرعه كشي با لايحه مهاجرت و با امضاي رئيس جمهور جرج بوش بصورت قانون درآمد. اين قرعه كشي كاملاً .قانوني و مورد تاييد وزارت خارجه آمريكا ميباشد

The objective of the Lottery is to issue Green Cards to individuals born in countries with historically low levels of immigration to the United States.

The draw will take place through random computer generated lottery draw.

A Green Card is a Permanent Residence Visa of The United States
A Green Card is a Permanent Residence Visa of The United States

The Visa Lottery (DV Lottery) was created by the Immigration Act of 1990 and signed into law by President George Bush. The Lottery is perfectly legal and sponsored by the U.S. State Department.

:ا?ر شما از طريق شركت ?رين كارد آمريكا با مسوليت محدود درخواست ويزا نماييد ما تضمين ميكنيم كه

  • الف) شما بدليل اشتباه و كمبود مطالب لازم رد صلاحيت نشويد. سال ?ذشته حدود 20% از 11 ميليون فرم .درخواست بدليل اشتباه و كمبود اطلاعات رد صلاحيت شدند .ب ) درخواست شما در زمان مناسب به محل صحيح ارسال خواهد شد .ج ) اطلاعات شخصي شما در نهايت رازداري مورد استفاده قرار مي?ير
  • b) your application will be sent to the right place at the right time.
  • c) your personal information will be dealt with in the strictest confidence.

When you have completed the “Apply Today” section and made your payment all you need to do is to upload pictures of you and your family to our server. We will take care of everything else. You will be advised directly from US Green Card Office Ltd. if you are one of the lucky winners of this years USA Green Green Card Lottery.